غفلت /امیر دادویی

جمعه 18 اسفند 1396 بوسیله .



نگاه مضطرب باد،خیره خیره گذشت

صدای زوزه ی سگ ازتن عشیره گذشت


طنین فاتحه ای روی گور بی خبری

ازاختناق شبانگاه سرد وچیره گذشت


تمام زندگی مردمان خفته ی شهر

شبیه پیله ی کرم از تن شفیره گذشت


پر است قهقه ی مردگان بی تابوت

درون قایق مرگی که از جزیره گذشت


بیاد لحظه ی آن شمع شام غفلت ما

که بی درنگ ازاین روزگار تیره گذشت


بهار . آمد و در زد و گوشمان نشنید

گناه ما همه در ظلمتی کبیره گذشت



#امیر_دادویی



http://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog